Devlet Destekli Alacak Sigortası
Teklif Al

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile KOBİ’lere yönelik bir ticari alacak sigortası sistemi oluşturulmuştur. Bu sigorta ile KOBİ’lerin vadeli alacakları, vadesinde tahsil edilmeme riskine karşı teminat altına alınmaktadır.

Hangi İşletmeler Sigortalı olabilir?

19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlar Sigortalı olabilir:

  • Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulanlar
  • Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlar

Mikro ve Küçük İşletmeler, ilgili Yönetmelikte şu şekilde tanımlanmaktadır;

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3.000.000 TL( Üç Milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25.000.000 TL(Yirmi Beş Milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmeler.

Hangi alacaklar teminat altına alınabilir?

Poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan yurtiçi satışlardan doğan, en fazla 360 gün vadeli ticari alacaklar.

Sorgulama ücreti ne kadardır?

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL artı KDV’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL artı KDV’dir. Sorgulama ücretlerinin Sigortalı tarafından peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Poliçenin Azami Teminat Tutarı Nedir ve Prim Nasıl Hesaplanır?

Net prim ve azami teminat tutarı, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlarından elde ettiği cirosu esas alınarak alttaki tablo çerçevesinde hesaplanır.

 120 güne kadar vadeli satışlar için180 güne kadar vadeli satışlar için360 güne kadar vadeli satışlar içinAzami Teminat Tutarı
VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)ORAN (%)ORAN (%)ORAN (%)NET PRİMİN KATI
0-3.000.0000,500,801,4010
3.000.001-5.000.0000,450,701,2310
5.000.001-10.000.0000,420,601,0510
10.000.001-15.000.0000,400,500,8815
15.000.001-20.000.0000,350,450,7915
20.000.001-25.000.0000,320,400,7015

Prim İndirimi Var mıdır?

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. 31 Mart 2019’a kadar düzenlenecek poliçelerde tarife fiyatı üzerinden %10 indirim yapılır. İki indirim bir arada olacaksa toplanarak tarife fiyatına uygulanır.

Prim ödemesi ne şekilde olacaktır?

Prim peşin ödenebileceği gibi en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde kredi kartı ile de ödenebilecektir.

Risk değerlendirmesi nasıl yapılacaktır?

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenir.

Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Kredi limitleri ne kadardır ve nasıl belirlenir?

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanamaz.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)
0-5.000.000100.000
5.000.001-15.000.000200.000
15.000.001-25.000.000300.000

Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.

Teminat oranları ve muafiyet ne kadardır?

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir.

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise %70 ile %90 arasında belirlenen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ ALACAK SİGORTASI SUNULMASINI İÇEREN DEVLET DESTEKLİ SİSTEMİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181224-9.htm

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181224-8.htm

Size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece bunu kabul ettiğinizi varsayacağız. Tamam Çerez Politikası